Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Autorijschool Jan Boezen per 01 april 2014

 

Begripsbepalingen

 

Onder “rijschool” wordt verstaan Autorijschool Jan Boezen

Onder “cursist” wordt verstaan zowel cursist als cursiste.

Onder “afspraak” wordt verstaan een geplande rijles, of een anderszins gemaakte afspraak of overeenkomst.

Onder “les” wordt verstaan een losse rijles, een rijles uit een pakket en de intake.

Onder “examen” wordt zowel verstaan het rijexamen als het rijherexamen als de tussentijdse toets.

Onder “opleiding” wordt elke vorm of combinatie van rijles(sen) of pakket(ten) verstaan.

Onder “dringende reden” wordt verstaan het overlijden van een familielid, het bijwonen van een begrafenis, een spoedopname in een ziekenhuis of andere gebeurtenissen van dergelijke aard. Een geplande opname of een vakantie die vergeten is valt hier niet onder.

Onder “schriftelijk” wordt verstaan per uitgetypte of geschreven brief, ook een e-mail valt hier onder. Sms, Whatsapp en andere social media, zoals Facebook, voldoen niet aan de eis.

 

ARTIKEL 1 - Verplichtingen rijschool

1.1 De rijschool verzorgt praktijkrijlessen door een instructeur die dient te voldoen aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2 De rijschool reserveert het examen binnen 2 weken nadat de cursist de kosten voor dit examen volledig heeft betaald.

1.3 De cursist legt het examen af met de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het examen verplaatst worden op kosten van de rijschool of kan het examen eventueel afgelegd worden met een vervangende lesauto.

 

1.4 Indien een les geen doorgang kan vinden ten gevolge van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of andere dringende omstandigheden, wordt de cursist hier tijdig van op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De cursist kan in voorkomende gevallen geen aanspraak maken op enige restitutie van lesgeld en/of schadevergoeding.

1.5 De rijschool zal de cursist onverwijld schriftelijk berichten in geval van wanbetaling of beëindiging of andere aanpassing van het lespakket en/of de afgesproken lessen, zoals te vinden in art. 3.3 en 6.

1.6 De les wordt volledig benut door de leerling. De instructeur zal geen andere zaken doen die niets met de les te maken hebben.

 

ARTIKEL 2 – Verplichtingen cursist

2.1 De cursist dient, om enige vorm van opleiding te kunnen volgen, ten minste 16 ½ jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

a. De cursist dient tijdens de lessen, toets(en) en examen(s) te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen

b. De cursist dient tijdens de opleiding voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheden (WA) en andere wettelijk verplichte verzekeringen te hebben afgesloten.

 

2.2 De cursist zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is en op de afgesproken plaats klaar staat voor de les. Is de cursist verlaat, dan wacht de instructeur 15 minuten op de afgesproken plaats. Indien de cursist niet binnen deze 15 minuten is gearriveerd, heeft de rijschool het recht om het volledige bedrag aan lesgeld in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Indien de cursist wel binnen deze 15 minuten arriveert, dan wordt de les gereden met mindering van de tijd die de cursist te laat was en wordt het gehele bedrag lesgeld in rekening gebracht.

2.3 De cursist mag een les tot 48 uur van te voren, onder opgave van reden, afzeggen of verschuiven. Bij verzuim hiervan heeft de rijschool het recht om het volledige lesgeld in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een niet tijdig afgezegde en/of verschoven les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien sprake is van een dwingende reden.

2.5 De cursist dient elke verandering van omstandigheden die de cursist betreft, welke van invloed kan zijn op gemaakte afspraken, onverwijld aan de rijschool mede te delen.

2.6 Bij het niet volledig benutten van de les heeft de rijschool het recht om het volledige lesgeld in rekening te brengen.

2.7 Indien een les langer duurt dan twee uren, kan, in overleg tussen instructeur en cursist, een korte pauze worden ingelast uit overwegingen betreffende de verkeersveiligheid. Deze korte pauze wordt van de tijdsduur van de rijles afgetrokken en geeft geen recht op korting op de prijs.

2.8 De cursist dient te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur en/of de examinator op te volgen.

2.9 Bij ieder examen dient de cursist een geldig theoriecertificaat te kunnen tonen, alsmede bij de tussentijdse toets.

2.10 De cursist verstrekt aan de rijschool, naar volledige waarheid, alle noodzakelijkheid met betrekking tot zijn/haar medische en/of psychische toestand en zijn/haar medicijn-, alcohol-, en/of drugsgebruik. De cursist doet dit door middel van het invullen van de Eigen Verklaring.

2.11 Indien de cursist onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of verzuimd heeft welke vorm van informatie dan ook te verstrekken van hetgeen in artikelen 2.1 en/of 2.10 vermeld staat, geeft dit de rijschool het recht de les(sen) en/of opleiding per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden aan cursist.

2.12 Schade, ontstaan ten gevolge van hetgeen in art. 2.11 beschreven staat, kan door de rijschool worden verhaald op de cursist.

 

ARTIKEL 3 – Betaling

3.1a Van het aangeschafte pakket ontvangt de cursist achteraf een factuur welke per bank, giro of contant binnen tien werkdagen na factuurdatum volledig voldaan dient te worden. Overige diensten, zoals onder meer het examen, dienen vooraf betaald te worden door cursist. Dit behoudens andere afspraken van de rijschool met de cursist.

3.1b Van de gevolgde les ontvangt de cursist achteraf een factuur welke per bank, giro of contant binnen vijf werkdagen na factuurdatum volledig voldaan dient te worden. Overige diensten, zoals onder meer het examen, dienen vooraf betaald te worden door de cursist. Dit behoudens andere afspraken van de rijschool met de cursist.

3.2 In overleg tussen de rijschool en de cursist bestaat de mogelijkheid om de betaling in een aantal termijnen te voldoen. Een termijn kan niet langer duren dan twee maanden.

3.3 Mocht de cursist niet tijdig, niet volledig of geheel niet betalen, dan is het volgende van toepassing:

a. Indien een betalingsachterstand is ontstaan, krijgt de cursist een schriftelijke waarschuwing. Wordt betaling na deze waarschuwing achterwege gelaten, dan ontvangt de cursist binnen zeven dagen een factuur van de achterstand, zo nodig verhoogd met de rente, 5%, en de verdere kosten die de rijschool heeft gemaakt.

b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de betalingsachterstand te verhogen met een bedrag voor administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen 1% van het verschuldigde saldo, met een minimum van €15,-. Bovendien kan de rijschool rente berekenen over het verschuldigde bedrag, nadat er zeven dagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, conform art. 6:119 lid 1 Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met 2%. De berekende rente en administratiekosten kunnen niet worden omgezet of verrekend in lestijd.

c. Een overeengekomen betalingsregeling, zoals omschreven in art. 3.2, of een afspraak tussen rijschool en cursist, komt te vervallen. De cursist dient de gehele betaling ineens te voldoen.

3.4 Mocht de cursist ook na het gestelde in art. 3.3 niet tijdig, niet volledig of geheel niet betalen, dan kan de rijschool een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor de verder incasso. Alle uit de incassoprocedure voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

3.5 Het is de cursist niet toegestaan om zonder overleg met de rijschool vorderingen te verrekenen of kosten in rekening te brengen bij de rijschool.

3.6 De rijschool is gerechtigd haar tarieven tijdens de duur van de opleiding te verhogen. In geval het lespakket reeds is afgesloten, blijft deze afspraak staan. Slechts wanneer de cursist losse lessen volgt zal hij/zij de gevolgen merken. Indien hij/zij het hier niet mee eens is, is hij/zij gerechtigd binnen vijf werkdagen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3.7 Indien de rijschool reeds het examen heeft ingepland en de cursist besluit geen examen te willen doen, zal geen restitutie van het examengeld plaatsvinden.

 

ARTIKEL 4 – Lespakketten

4.1 Indien de cursist aan het einde van zijn/haar pakket, naar mening van de instructeur, nog niet klaar is voor het examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan losse lessen in te plannen tot hij/zij wel klaar is, naar mening van de instructeur, voor het examen. De extra uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

4.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan het examen niet gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket. Cursist zal deze extra lesuren dan ook zelf moeten betalen.

 

ARTIKEL 5 – Examen

5.1 Indien de cursist niet of te laat op het examen verschijnt en de oorzaken zijn aan de cursist te wijten, dan zal de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen en er zal geen restitutie aan de cursist plaatsvinden.

5.2 Mocht het examen niet doorgaan wegens slecht weer, waaronder verstaan wordt ijzel, sneeuw of zware storm, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te bekostigen. De rijschool behoudt echter het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen.

 

ARTIKEL 6 – Beëindiging/ontbinding van de opleiding, lessen en/of lespakketten

6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van opleiding, lessen en/of lespakketten en overeenkomsten en/of afspraken te beëindigen en/of te doen ontbinden, indien:

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of verzuimd heeft enige relevante informatie aan de rijschool te verstrekken.

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat cursist opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de opleiding.

c. De cursist een, naar het oordeel van de rijschool, onacceptabele betalingsachterstand heeft. Dit is het geval wanneer cursist vier of meer lessen niet betaald heeft na het verstrijken van de betalingstermijn van de vierde les.

d. De rijschool een onbetaalde vordering heeft overgedragen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

e. De cursist in staat van faillissement verkeert of in de wettelijke schuldsanering zit (WNSP) of een aanvraag hiertoe doet.

6.2 Bij ontbinding of beëindiging ingevolge art. 6.1 zal geen restitutie van lesgelden plaatsvinden. Eventuele gemaakte kosten zullen alsnog bij de cursist in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 7 – Aanvullende afspraken en toepasselijkheid

7.1 De rijschool kan, zoals reeds een aantal malen vermeld, aanvullende of vervangende afspraken maken met de cursist. Deze zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan cursist worden overhandigd of toegestuurd.

7.2 De Algemene Voorwaarden zullen zijn van toepassing ??? op alle vormen van lessen, opleidingen, lespakketten en andere varianten van afname van producten en/of diensten van de rijschool.

7.3 De rijschool accepteert geen (algemene) voorwaarden van de cursist, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 

ARTIKEL 8 – Vrijwaring

8.1 Indien de cursist tijdens de les en/of het examen een bekeuring en/of anderszins een boete krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden geldt dat de rijschool de cursist niet aansprakelijk kan stellen en de rijschool zelf het risico draagt, tenzij:

a. De cursist zich, naar mening van instructeur, in de lesauto opzettelijk of daaraan grenzend roekeloos misdraagt dat er, ondanks ingrijpen van de instructeur of examinator, een aanrijding plaatsvindt en/of schade ontstaat. In voorkomende gevallen kan de cursist volledig aansprakelijk worden gesteld.

b. De cursist tijdens de les en/of examen onder invloed van alcohol, medicijnen en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, of een combinatie daarvan, is. Indien na een aanrijding blijkt dat cursist onder invloed van dergelijke middelen was, kan de cursist volledig aansprakelijk worden gesteld. De mogelijkheid van het beïnvloeden van de rijvaardigheid staat vermeld op de bijsluiter en/of de verpakking van het betreffende medicijn.

8.2 Indien de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat de cursist dronken of anderszins onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter, mag de cursist ook geen (les)auto besturen. Indien de cursist niet naar waarheid verteld heeft dat hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist volledig aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen, zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Ook is art. 6 van toepassing.

 

ARTIKEL 9 – Citeertitel en Melding

9.1 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden” en gelden vanaf het moment van deponering bij de Kamer van Koophandel.

9.2 De Algemene Voorwaarden zullen voor de eerste rijles aan cursist bekend worden gemaakt.

 

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now